ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ผลการแข่งขันรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 6  
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถเข้าได้แล้วที่ "เมนูหลัก" (ด้านซ้ายมือ)
- ผลการประกวดรายกิจกรรม
- ผลการประกวดแยกตามเขตพื้นที่
 
 
ผลการแข่งขันรางวัล สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
จะดำเนินการประกาศผลเมื่อ การประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2559 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับประเมินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
                    ระดับประถมศึกษา (คลิกนี้)
                    ระดับมัธยมศึกษา (คลิกนี้)
เปลี่ยนแปลงห้องประกวด
            รายการประกวด : ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
            จากเดิม ชั้น 2 ห้อง ป.4/SCI 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
            เปลี่ยนเป็น ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 อาคาร 60 ปี
 
  ข้อมูลที่พักประเภทโรงแรม  
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประกวด
   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ที่เข้ารับการประเมินพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ให้นำมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วย
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:25 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
1. การประกวดรางวัล OBEC AWARDS จะประกวดเพียงวันเดียว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ สถานที่จัดการประกวด
          1.1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะครูระดับประถมศึกษา) 
                ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
          1.2 ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะครูระดับมัธยมศึกษา
                ณ โรงเรียนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ให้ผู้เข้าประกวดศึกษาสถานที่ ห้องประกวด ได้ที่ http://awards59.obecawards.net/obec-north/
3. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมสายไฟ ปลั๊กไฟ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง (หากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า)
4. ให้ผู้เข้าประกวดนำผลงานเข้ามาไว้ในห้องประกวด ได้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เปิดตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น.
5. ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนรายงานตัว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการประกวด ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น.
6. ให้ผู้เข้าประกวดเข้าจัดผลงานในเวลา 08.30 – 09.00 น. และกรณีมีผู้ช่วยขนย้ายผลงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ อนุญาตให้มีผู้ช่วยในการขนย้ายผลงานและอุปกรณ์ ไม่เกิน 1 คน เนื่องจากพื้นที่จัดประกวดมีพื้นที่จำกัด  และต้องการให้คณะกรรมการตัดสินปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก
7. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประกวด จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นอยู่ในห้องประกวด นอกจากผู้เข้าประกวดเท่านั้น
8. การประเมินผู้เข้าประกวดแต่ละคน จะใช้เวลาประมาณ ไม่เกินคนละ 20 นาที เรียงตามลำดับรายชื่อในผังการประกวด (โดยผู้เข้าประกวดนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตามตัวชี้วัดเฉพาะด้าน และ หลักฐานประกอบ เป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที และคณะกรรมการจะซักถามไม่เกิน 5 นาที และสรุปผลคะแนนของคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาที รวมเป็น 20 นาที)
9. การเสนอผลงานให้ใช้วิธีปากเปล่าหรือใช้คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) ที่ชาร์จแบตเตอรี่มาเพียงพอต่อการนำเสนอ (งดใช้เครื่องขยายเสียง) โดยให้นำเสนอที่โต๊ะจัดแสดง ซึ่งหน่วยงานจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงไว้ให้แล้ว (ขนาดของโต๊ะจัดแสดงผลงาน ขนาด 60 x 200 เซนติเมตร) ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะของผู้เข้าประกวดมาเอง (ผู้เข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 โต๊ะ) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดแสดงผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการ นำเสนอที่โต๊ะจัดแสดงที่เตรียมไว้ให้ก่อนเวลาประกวดประมาณ 20 นาที
10. การจัดเก็บผลงานจากโต๊ะที่จัดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเก็บภายหลัง จากผู้นำเสนอคนสุดท้ายนำเสนอเสร็จสิ้นในกิจกรรมเดียวกัน
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:06 น.
แจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสารผลงาน
1. ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ส่งผลงานไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ส่งผลงานไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น.
ปฏิทินการแข่งขันการดำเนินงานแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ
ปฏิทินการแข่งขันการดำเนินงานแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ (ลำปาง)

- คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวดระดับพื้นที่ ตั้งแต่ กันยายน - 15 ตุลาคม 2559
- เปิดการลงทะเบียน ตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559
- ปิดการลงทะเบียนระดับ เขตพื้นที่ 31 ตุลาคม 2559
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559
- การประกวด 23 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก

//สถานที่แข่งขัน  - ระดับประถม  : โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก
                        - ระดับมัธยม   : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

หมายเหตุ   - เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน วันที่ 25 ตุลาคม 2559 
                - ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:19 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
การส่งเอกสารผลงาน
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูผู้สอ
   ที่เป็นตัวแทนภาคเหนือของสำนักการศึกษาพิเศษทุกรายการส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม
   ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่
18 ธันวาคม 59 เพื่อรวบรวมส่งทางสำนักการศึกษาพิเศษต่อไป
 
  ที่อยู่
ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  154  หมู่ 4  ต. ดอนแก้ว  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่  50180 
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:37 น.
ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
  https://drive.google.com/open?id=0BzWoSwENPw9-WlB4TEFBbXRpNXc
   ผู้ผ่านการประเมินตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 พ.ย. 59
   หมายเหตุ  ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:26 น.
การยื่นใบสมัคร
การยื่นใบสมัคร
  • ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 เท่านั้ั้น
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม
  • ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  วันที่ 10-25 ต.ค. 59
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 12:13 น.
เกณฑ์การประกวด
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
http://awards58.obecawards.net/rule/obec3.pdf
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ใบสมัคร obec awards 59
https://drive.google.com/open?id=0BzWoSwENPw9-ZHR1OGE0UjcwN0hXNWNMVzNKVUstcnIwQmRn
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08:56 น.
ปฏิทินตารางการแข่งขันการดำเนินงาน Obec Awards ระดับภาคเหนือ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ (ลำปาง)
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  วันที่ 10-25 ต.ค. 59
  • คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศผล วันที่ 1 พ.ย. 59
  • ผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 พ.ย. 59
  • ประกวดและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับภาคเหนือ ณ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ. ลำปาง วันที่ 23-24 พ.ย. 59
  • ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์   วันที่ 25 พ.ย. 59
หมายเหตุ  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
ผู้ดูแลระบบ นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญ โทร 090-321-7756
                นายสันติ สุ่มนิ่ม โทร 087-845-8944
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:28 น.
 

 
 
  พิกัดแผนที่โรงเรียนจัดการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
                         และ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 
 

 
 
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 23
สัปดาห์นี้ 57
สัปดาห์ที่แล้ว 767
เดือนนี้ 1,026
เดือนที่แล้ว 1,941
ปีนี้ 14,396
ทั้งหมด 246,529