ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
  https://drive.google.com/open?id=0BzWoSwENPw9-WlB4TEFBbXRpNXc
   ผู้ผ่านการประเมินตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 พ.ย. 59
   หมายเหตุ  ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:26 น.