การส่งเอกสารผลงาน
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูผู้สอ
   ที่เป็นตัวแทนภาคเหนือของสำนักการศึกษาพิเศษทุกรายการส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม
   ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่
18 ธันวาคม 59 เพื่อรวบรวมส่งทางสำนักการศึกษาพิเศษต่อไป
 
  ที่อยู่
ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  154  หมู่ 4  ต. ดอนแก้ว  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่  50180 
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10:37 น.