เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเดชะ ธีระธรรมกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวมาลัยวัลย์ ปงกาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางเนตรชนก ธรรมกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางปิยาภรณ์ จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางลำดวน เปล่งแสงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายบุญเรือง นันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายเอกสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางพวงผกา ทนันชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางรัตนา อินทพันธ์ ครู โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางเขมจิรา เศวตรัตน์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายสมเจตต์ ไปเร็ว ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางดวงนภา อินยะยศ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายนิวัฒน์ กิติคำ ครู โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายอานนท์ สายคำฟู ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสุทัศชัย จันโท พนักงานราชการช่วยราชการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวบุษยา ฟองสม ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต 35 คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางระพีพันธ์ กันธิมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางวัชรี สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาววศินี วนรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.เขต35 คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
47 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการตัดสินกลาง
48 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
49 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
50 นายศักดิ์ นามะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขวาก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
51 นายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
52 นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
53 นายบุญเรือง นันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
54 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
55 นางเพลิน สุขรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
56 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
57 นายประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
58 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
59 นายสมยศ ยะม่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
60 นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
61 นางกฤษราภรณ์ รักฝูง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
62 นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
63 นางดาวเรือง คชพรม ครูโรงเรียนบ้านแม่ก๋ง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
64 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
65 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
66 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
67 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
68 นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
69 นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
70 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
71 นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
72 นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
73 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
74 นางสาวรชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
75 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
76 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
77 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
78 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
79 นางปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
80 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
81 นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
82 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
83 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
84 นายวสันต์ วีระโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
85 นางภริตพร อุปนันต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
86 นางพรรณี ใจสาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
87 นายทวีป แซ่ฉิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
88 นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
89 นางสาวสุปราณี กาศเกษม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
90 นางลาวัลย์ ขยันขาย ครูชำนาญการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
91 นายชนินทร์ วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
92 นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต 35 คณะกรรมการตัดสินกลาง
93 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
94 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
95 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
96 นายนรินทร์ สกุณา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
97 นางอรพิน กองคำบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
98 นางวัลยา ปุกมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
99 นางชีวพร สุริยศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
100 นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
101 นางศรีประไพ เป็งบุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
102 นางสาววันเพ็ญ เค็มมาก ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
103 นางสาวศรินทร์ ขันติยะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
104 นางสาวเบญจวรรณ แสนคำวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
105 นางสาวชีวพร สิงห์คะ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
106 นางสาวณัฐสุดา หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
107 นางสาวศุภลักษณ์ พญาเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
108 นางสาวอรุณี ณ เมธา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
109 นางสาวรีนันท์ คำอินบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
110 นายอานนท์ สายคำฟู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
111 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
112 นายวรเดช ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
113 นายคิด ใหม่ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
114 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
115 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
116 นางศรีประไพ เป็งบุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
117 นางปิ่นฟ้า ปาโกวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
118 นางพรนิภา เครือสบจาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
119 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
120 นางนงเยาว์ ธรรมศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
121 นางวรัญญา ดอกสน ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
122 นางสาวศิรินทร์ ขัตติยะวงศ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
123 นางสาวชีวพร สิงห์คะ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
124 นางสาววันเพ็ญ เค็มมาก ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
125 นางสาวอรุณี ณ เมธา ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
126 นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
127 นางชีวารัตน์ สออนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
128 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
129 นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
130 นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
131 นางสาววิภารัตน์ คนใช้ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
132 นางวัชราพร การสูงเนิน ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
133 นางศศิวิมล สีดาโคตร์ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
134 นางฉวีวรรณ คันธเสวี อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
135 นางสาวนิตยา นันต๊ะกูล อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
136 นางดวงกมล ดวงฟู อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
137 นางปวีณา จำชาติ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
138 นางสาวสุวรรณา ศรีสำราญ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
139 นางสาวกัณสุดา นงนุช อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
140 นางสาวพิมพินิตย์ ติ๊บดวงคำ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
141 นางสุมาลัย ศรีทอง อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
142 นางสาวนาริษา ไทยเจริญ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
143 นางสาวสมศรี สุตาคำ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
144 นางสาวทัศนีย์ สิงห์ธนะ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
145 นางสาวกานดา จันทร์ต๊ะคำ อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
146 นางสุนทรี โพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
147 นางกัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
148 นางพิมพ์พร สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
149 นางสาวศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
150 นางสาวปิยธิดา แผ่นคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
151 นางสถิตย์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
152 นางเพ็ญศรี ปิงกาวี ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
153 นางอัญชลาภรณ์ เนตรดุลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
154 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
155 นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
156 นางสาวศรัณย์ญา ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
157 ว่าที่ รต.หญิง พัชรี ประมาณ อัตราจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
158 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
159 นางจินตนา หิรัญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
160 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นางเพ็ญนภา สหายสุข เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
163 นางสาวรมิดา เจริญวรารัตนา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
164 นายสมชาย ครุธนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
165 นางวรัญญา ดอกสน ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
166 นางสาวผุสดี เครือสาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
167 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
168 นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
169 นายณัฏฐพล ภัคดีเจริญ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต.35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
170 นายศักดา เเก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
171 นายพัฒนา ยาใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นายไกรวีณ ชัยวงค์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นายถนอม ไชยเตกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายวีรัชชัย ทอดเสียง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางจุฬารัตนน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางศิริวรรณ ชมภูแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นางนวพร ลออพันธ์สกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายปวิน เจียไพบูลย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางอัญพัชร์ เรือนหล้า ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นางสาวจิระประภา สุวรรณจักร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นายพิษณุการ ทรายแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นายพิทักษ์ รอบจังหวัด ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางสาวณปภัช เนตรสว่าง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายวัชระ เดชมี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นายกฤตติภัส ฝั้นศิริ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางอรชร พรศิริ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นางสาวกานต์ธิดา ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นางาสาวสุพิญ์ชา สุใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นายนพดล ภาวะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 1) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
192 นางสุกัลยา แปงอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 2) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
193 นางสาววาสนาพรรณ รัตน้ำหิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 3) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
194 นางสาวสุนทรี จุ้ยเจ๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 4) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
195 นางธัญสุดา วงค์ใจบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 5) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
196 นายปรัชญา กาชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป.ลำปาง เขต 1 (ดณะที่ 5) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
197 นางสาวอัญชลี หน่อเครือคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 7) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
198 นางสาวยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสบพลึง สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 8) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
199 นางสาวสุนทรี เวียงสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 9) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
200 นางสาวอิสรารัตน์ บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 10) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
201 นางสาวนันท์ชญา ปิงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 11) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
202 นางสาวจันทร์จิรา พรมประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลห้างฉํตร สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 12) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
203 นายคิณกรณ์ สุระทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค่ากลาง สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 13) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
204 นางสาวมัณฑนา ปานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 14) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
205 นางสาวศิริขวัญ อินทนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 15) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
206 นางสาวภัควรินทร์ ปิงขอด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าโทก สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 16) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
207 นางสาวดวงใจ ดวงสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุงหกทุ่งผา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 17) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
208 นางสาวเกวลี ปัญญาหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 18) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
209 นางสาวรัตนา สายคำฟู เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป้นง้าว สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 19) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
210 นายภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสันทราย สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 20) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
211 นางสาวกันตา ภูศิตอุดมโชค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปงยากคง(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 21) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
212 นางปาหนัน นันทะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 22) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
213 นางเกศกานต์ นันเปียง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 23) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
214 นางสาวพรญมลวรรณ ส่วนสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 24) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
215 นางสาวสุภาวรรณ กุณะด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านจำค่า สพป.ลำปาง เขต 1 (คณะที่ 25) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
216 นายรังสรรค์ มาปลูก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
217 นายมิตร มูลแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
218 นางลำดวน จางสาย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
219 นางพัชริน ยอดปนันท์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
220 นางละเอียด สุขจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
221 นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
222 นางสมสาย ตุ้ยเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
223 นางนิภา ขันตรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
224 นางสาวกฤติยา วรศรี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
225 นางสาวแววดาว รู้เพียร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
226 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
227 นางนันทิยา กาชัย ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
228 นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
229 นางพิมพ์ใจ แสนใจยา ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
230 นางสาวรัตติกาล ราชจริต ครูผู้ช่วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
231 นางแสงเทียน งามชมพู ครูชำนาญการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
232 นางสาวนัยนา จันตาวงศ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
233 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
234 นางนวพร ลออพันธ์สกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
235 นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
236 นายปวิน เจียไพบูลย์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
237 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา อวดหาญ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
238 นายบุญรักษ์ มูลแก้ว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
239 นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
240 นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
241 นางสาวพรนิภา เครือสบจาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปางฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
242 นายศตวรรษ ยะรินท์ อัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลำปางฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
243 นายอวกาศ มาตรมูล อัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลำปางฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
244 นายอิทธิ ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
245 นางสาวชนางค์รักษ์ มะโนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
246 นางสาววีรยา อุดหมอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
247 นายสุวิทย์ อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
248 นางสาวระวีวรรณ อิ่นทา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
249 นายวรเดช ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปางฯ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
250 นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
251 นางสาวศรัณย์ญา ฉายศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
252 นายจักรพงษ์ สายวงค์ปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการประมวลผลกลาง
253 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
254 นางจงกร แสงคล้าย ผู้อำนายการกลุ่มอำนายการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
255 นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
256 นายสุวรรณ กาวิละ พนักงานธุรการ ส.3 สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
257 นายณรงค์ ศรีตาบุตร ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
258 นายอาดูล นาระกิจ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
259 นายก้องชนินทร์ สุวรรณกุล ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
260 นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
261 นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
262 นายกิตติกร แก้วใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
263 นางปรารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
264 นางสุกัญญา ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
265 นายปริญญา เรือนปิงวัง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
266 นายจิตร ยอดเทา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
267 นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
268 นางสมพิศ วรรณสาร ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
269 นางพูลทรัพย์ รักธีรภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
270 นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
271 นางสาวอนงค์พร ไชยากูล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
272 นางวีรญา แต้มคล่อง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
273 นางสาวศิริพร อุดมธาดา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
274 นางปิโยรส ฝั้นคำอ้าย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
275 นางสดศรี เป็นวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
276 นางละเอียด ทาไชยวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
277 นายนิวัฒน์ อิ่นคำ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
278 นายถวิล เครือระยา ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
279 นายอนุพงษ์ ผูกอ้น ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
280 นางสาวกุล อินต๊ะวิยะ อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
281 นางนเรศว์ เถิ้มแก้ว อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
282 นางสาวชีวพร สิงห์คะ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
283 นายณฐพล มะณีย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
284 นายชาญชัย ทาต๊ะรัตน์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
285 นายศราวุฒิ โท๊ะนาบุตร ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
286 นายจักรพงษ์ สายวงศ์ปัญญา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
287 นายศตวรรษ ยะรินทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
288 นางสาวญาณิศา โกศลศาสตร์ ครูปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
289 นางสาวอุษา ยศตื้อ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
290 นางสายสมร จันทร์ขาว แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
291 นางสุข เครือระยา แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
292 นางพรทิพย์ จิระ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
293 นางสุวณี สิงห์เชื้อ แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
294 นางสุพรรณ อำนาจผูก แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
295 นางรัตนา แสนไชยวัง แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
296 นายอ๊อด จุ่มสันกลาง พนักงานช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
297 นายศรีรัตน์ สุขจักร พนักงานช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
298 นางประภาศรี ธรรมรัตนพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
299 นางสุนันทา ยาท้วม ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
300 นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาส ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
301 นางอรัญญา กุณนะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
302 นางวัชราพร การสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
303 นางละเอียด ยะจินะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
304 นางประวีณา ติง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
305 นายวสัน แปงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
306 นางสาวจิตรตรา ทราจารวัตย์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
307 นางพรรณี วังไชยเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
308 นางสร้อยศรี ศรีทะนันชัย อัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
309 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล อัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
310 นายบุญส่ง อินต๊ะขาว พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
311 นายวิเชียร เต็มแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
312 นายเรวัฒน์ ยียวน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
313 นายกำจัด บุญทัศน์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
314 นางจินตนา หิรัญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
315 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
316 นายเสรี เสมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
317 นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
318 นางกุลชรี ปัญวิวัฒน์กุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
319 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
320 นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
321 นายสุรินทร์ รินศรี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต.35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
322 นายอุดม สีตลานุชิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
323 นายบุญดาว ผัดสุรินทร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
324 นายสิงห์คำ สอนแปง ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
325 นายโอภาต โตสงวน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
326 นายอุดม สีตลานุชิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
327 นางสาวดารารัตน์ บัวขาว ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
328 นางจินตนา เกิดเหมาะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
329 นางพิมพ์เดือน อินวิจิตต์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
330 นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
331 นายจรูญ คำเผือ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
332 นางสาวรัตนา สุภาสอน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
333 นางสาวสุรัตนา แปงกุล ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
334 นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
335 นางสาวสภาภรณ์ แก้วสีงาม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
336 นายสาคร ตันจันทร์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
337 นางสาวสุภา ตันหราพันธุ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
338 นางจำเนียร คันธวะ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
339 นายอุดร บุญชุม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
340 นายสันติชัย ไชยดี ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
341 นางสาวนลินา เลาสูง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประสานงานการแข่งขัน
342 นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
343 นางอรพิณ กองคำบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
344 นางอาทิตยา กิมาคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
345 นางสาววิไลพร พิจอมบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
346 นางสาวปริญญา ไชยวรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
347 นางปนัดดา โปชัยคุปต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
348 นางดวงจันทร์ คำเครือ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
349 นางทิพวรรณ์ เรืองประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
350 นางจันทร์จิรา องอาจ พนักงานการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
351 นางรุ่งนภา เครือคำหล่อ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
352 นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
353 นายนิรุติ สิทธุวานนท์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
354 ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม ครูชำนาญการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
355 นางชนิดาภา สายทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
356 นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
357 นางอมรพรรณ สืบสม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
358 นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
359 นางสาวอริญา วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
360 นายรณชัย พิชิตสันต์ พนักงานราชการช่วยราชการ สพม.เขต 35 คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
361 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
362 นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
363 นางสาวพวงผกา คันธรัตน์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
364 นายวิแทน ปวกพรมมา ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
365 นายเอกชัย จันทร์ตา ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
366 ว่าที่ ร.ต.สง่า จุฬารัตน์ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยา สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
367 นางสิลิลัคน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
368 นายชยุต วิจิตรสุนทร ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
369 นางมณฑิรา เจดีย์ปัน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
370 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
371 นางสาวพิทยาภรณ์ บุญภา ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยา สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
372 นายธนาพัทธ์ ศรีเทพ ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
373 นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
374 นางจุรีรัตน์ ปงกาวงศ์ พนักงานราชกา่ร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
375 นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดี พนักงานราชการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำรายงาน
376 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
377 นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการพิเศษ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
378 นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
379 นางชมพูนุท ต๊ะเเสง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
380 นางสาวกาญจนา อุ่นจันทร์ตา นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
381 นายวรวิทย์ คำดี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
382 นางสาวอำพิกา เชื้อคำลือ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
383 นางสาวธนัฎฐา หาญจักรคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
384 นางศศิธร บุญชุม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติ สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
385 นางชมพูนุท ต๊ะเเสง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน สพม.เขต35 คณะกรรมการฝ่ายการเงินเเละพัสดุ
386 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้พัฒนาระบบการลงทะเบียนและรายงานผล