แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประกวด
   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ที่เข้ารับการประเมินพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ให้นำมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วย
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:25 น.