แจ้งรายละเอียดการจัดส่งเอกสารผลงาน
1. ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ส่งผลงานไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ส่งผลงานไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น.