ปฏิทินตารางการแข่งขันการดำเนินงาน Obec Awards ระดับภาคเหนือ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ (ลำปาง)
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  วันที่ 10-25 ต.ค. 59
  • คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศผล วันที่ 1 พ.ย. 59
  • ผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นส่งเอกสารผลงาน จำนวน 3 เล่ม ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 พ.ย. 59
  • ประกวดและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2559 ระดับภาคเหนือ ณ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ. ลำปาง วันที่ 23-24 พ.ย. 59
  • ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์   วันที่ 25 พ.ย. 59
หมายเหตุ  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถือวันสุดท้ายคือวันประทับตราจากต้นทาง
ผู้ดูแลระบบ นายพงษ์ธวัช ศรีชำนาญ โทร 090-321-7756
                นายสันติ สุ่มนิ่ม โทร 087-845-8944
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:28 น.