ปฏิทินการแข่งขันการดำเนินงานแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ
ปฏิทินการแข่งขันการดำเนินงานแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ (ลำปาง)

- คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวดระดับพื้นที่ ตั้งแต่ กันยายน - 15 ตุลาคม 2559
- เปิดการลงทะเบียน ตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559
- ปิดการลงทะเบียนระดับ เขตพื้นที่ 31 ตุลาคม 2559
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559
- การประกวด 23 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก

//สถานที่แข่งขัน  - ระดับประถม  : โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก
                        - ระดับมัธยม   : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

หมายเหตุ   - เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน วันที่ 25 ตุลาคม 2559 
                - ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:19 น.