แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
1. การประกวดรางวัล OBEC AWARDS จะประกวดเพียงวันเดียว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ สถานที่จัดการประกวด
          1.1 ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะครูระดับประถมศึกษา) 
                ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
          1.2 ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะครูระดับมัธยมศึกษา
                ณ โรงเรียนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ให้ผู้เข้าประกวดศึกษาสถานที่ ห้องประกวด ได้ที่ http://awards59.obecawards.net/obec-north/
3. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมสายไฟ ปลั๊กไฟ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง (หากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า)
4. ให้ผู้เข้าประกวดนำผลงานเข้ามาไว้ในห้องประกวด ได้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เปิดตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น.
5. ให้ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนรายงานตัว วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการประกวด ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น.
6. ให้ผู้เข้าประกวดเข้าจัดผลงานในเวลา 08.30 – 09.00 น. และกรณีมีผู้ช่วยขนย้ายผลงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ อนุญาตให้มีผู้ช่วยในการขนย้ายผลงานและอุปกรณ์ ไม่เกิน 1 คน เนื่องจากพื้นที่จัดประกวดมีพื้นที่จำกัด  และต้องการให้คณะกรรมการตัดสินปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก
7. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประกวด จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นอยู่ในห้องประกวด นอกจากผู้เข้าประกวดเท่านั้น
8. การประเมินผู้เข้าประกวดแต่ละคน จะใช้เวลาประมาณ ไม่เกินคนละ 20 นาที เรียงตามลำดับรายชื่อในผังการประกวด (โดยผู้เข้าประกวดนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตามตัวชี้วัดเฉพาะด้าน และ หลักฐานประกอบ เป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที และคณะกรรมการจะซักถามไม่เกิน 5 นาที และสรุปผลคะแนนของคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาที รวมเป็น 20 นาที)
9. การเสนอผลงานให้ใช้วิธีปากเปล่าหรือใช้คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) ที่ชาร์จแบตเตอรี่มาเพียงพอต่อการนำเสนอ (งดใช้เครื่องขยายเสียง) โดยให้นำเสนอที่โต๊ะจัดแสดง ซึ่งหน่วยงานจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงไว้ให้แล้ว (ขนาดของโต๊ะจัดแสดงผลงาน ขนาด 60 x 200 เซนติเมตร) ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะของผู้เข้าประกวดมาเอง (ผู้เข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 โต๊ะ) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดแสดงผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการ นำเสนอที่โต๊ะจัดแสดงที่เตรียมไว้ให้ก่อนเวลาประกวดประมาณ 20 นาที
10. การจัดเก็บผลงานจากโต๊ะที่จัดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินฯ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเก็บภายหลัง จากผู้นำเสนอคนสุดท้ายนำเสนอเสร็จสิ้นในกิจกรรมเดียวกัน
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:06 น.