เกณฑ์การประกวด
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
http://awards58.obecawards.net/rule/obec3.pdf
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.