ข่าวประชาสัมพันธ์

 
สพป.บึงกาฬ ได้รับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนี้
ด้านวิชาการ / ด้านบริหารจัดการ / ด้านนวัตกรรม
 
  ภาค (สพป.บึงกาฬ) จะนำผลงานตัวแทนผู้เข้าประกวดส่งไปยังระดับชาติ ในวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ณ จังหวัดนครนายก  
 
รายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่เป็นตัวแทนการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดระดับชาติ  
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
หนังสือแจ้ง / ประกาศ / เอกสารหมายเลข 1 / เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3 / เอกสารหมายเลข 4
 
 
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นตัวแทนภาค และเข้าประกวดระดับชาติ
หากประสงค์จะปรับปรุงผลงาน
ขอให้ดำเนินการและ จัดส่งรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50  หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม)
ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ภายใน
วันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 : 16.30 น. หากล่วงเลยวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าผู้เข้าประกวดไม่มีความประสงค์จะแก้ไขผลงาน และ
สพป.บึงกาฬ จะนำเอกสารที่เหลือ 3 เล่ม ส่งไประดับชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเสนอ รัมพณีนิล : 0804619453
 
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
(และเพิ่มเติม) 26 พ.ย.2559

 
 
 
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
รายละเอียด
[สำหรับโต๊ะวางผลงาน ภาคจะเตรียมไว้ให้ โดยผู้เข้าประกวดไม่ต้องนำมา]
สำหรับท่านใด้ที่เข้าแข่งขันในช่วงเช้าชุดแรก  
สามารถเข้าจัดก่อนในเวลา 15.00 น.ก่อนวันแข่งขันได้
และให้ผู้เข้าประกวดพิมพ์บัตรประจำตัวมาเอง
 
 
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 น.  ณ โรงแรมบีเคเพลส
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

หนังสือเชิญ / รายชื่อกรรมการตัดสิน (excel)รายชื่อกรรมการตัดสิน (pdf) 
(ให้คณะกรรมการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)
 
 

กำหนดการและแผนผังการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
(update 15.00 น. 26/11/2559)    

 
 
 
วีดีทัศน์แนะนำสถานที่แข่งขัน
 
 
การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ระดับภาค ประจำปี 2559 เอกสารที่ต้องส่ง ประกอบด้วย
 ที่                         รายการ                 จำนวน (ชุด)               หมายเหตุ          
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ไม่เกิน 50 หน้า)
7
-
    (เข้าเล่ม)
2 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 7
  
-  พร้อม Checklist ตาม
   รายการ   (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
   และลงลายมือ
   ชื่อของคณะกรรมการ
   ประเมินฯ จากเขตพื้นที่
   การศึกษาต้นสังกัด
    (เย็บมุมหรือเข้าเล่ม ก็ได้)
3 แบบประเมินผลงาน (ตามรายการ/
กลุ่มสาระการเรียนรู้และด้านที่ส่ง
เช่น ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ,
ด้านนวัตกรรมและด้านลูกจ้าง) มี 2
ระดับ คือ
     3.1 แบบประเมินผลงานระดับ
          เขตพื้นที่ การศึกษา/
          ระดับภาค
     3.2 แบบประเมินผลงานระดับชาติ





4


3
- ไม่ต้องลงคะแนน
- ไม่ต้องลงลายมือชื่อ
   คณะกรรมการ
   (เป็นแบบฟอร์มเปล่า)
   (เย็บมุมหรือเข้าเล่ม ก็ได้)
ติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูขนิษฐา 081-0593915
กิจกรรม 4 รายการต่อไปนี้ สพป./สพม./ผอ.สพป./ผอ.สพม. ยอดเยี่ยม ให้ส่งเอกสาร 11 ชุด
 
 
สถานที่ที่ใช้ในการประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ระดับภาค [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 คือ
"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ"
จองที่พักได้ที่นี่ / ที่พักเพิ่มเติม / ที่พัก อ.ศรีวิไล / ร้านอาหาร อ.ศรีวิไล
 
 
ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อที่ระลึกในงานประกวดรางวันอันทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ใบสั่งจอง / รายละเอียดแบบเสื้อ / แบบเสื้อ
ส่งใบสั่งจองไปยัง e-mail : [email protected] ID Line : kru-korn
โทรศัพท์  094-2843115, 085-0074757 ภายใน 15 พ.ย. 2559
 
 

โรงเรียนที่บริการเป็นที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และสำหรับผู้เข้าแข่งขัน OBEC Awards
ระดับภาค ประจำปี 2559

 
 
         
 
   
 
 

นำทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
การกำหนดรหัสกิจกรรมในซองเอกสาร, หน้าปกเอกสาร และบัญชีรหัสกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 23:36 น.
เกณฑ์การได้โล่ / เกียรติบัตร OBEC Awards ปี 2559
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 21:19 น.
ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
    => คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
    => เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559
    => ปิดการลงทะเบียนระดับภาค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
    => ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.บึงกาฬ  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    => ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด หรือแก้ไข ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
    => การประกวด obec awards ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:15 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นตัวแทนภาค และเข้าประกวดระดับชาติ
​ให้ส่งเล่มผลงานไปที่ ------>>>>>

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel: 0 2241 4455 , 0 2241 4738 Fax: 0 2241 8982

http://www.setsatian.ac.th
ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
 
วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 22:17 น.
เปิดให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัว

ให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำด้วได้แล้วที่
http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
​และให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น.
ด่วน เลื่อนกำหนดการแข่งขัน

เลื่อนกำหนดการเข่งขัน
จากเดิม ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เป็น ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารและข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
​ติดต่อประสานงานสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:57 น.
ปฏิทินการดำเนินงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBECAWARDS กลุ่มสถานศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559
รับสมัครผู้เข้าประกวด 12-16  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 1) ส่งใบสมัคร    
 2) เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัตเบื้องต้น    
ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน/ 17-18  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด 21 พฤศจิกายน 2559 http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 21-25 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 5 เล่ม    
จัดเตรียมการประกวด   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการ   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS 29-30 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประเภท: สถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ    
ประเภท: ครูผู้สอน  ลูกจ้างประจำ    
ประกาศผล / พิมพ์เกียรติบัตร 2 ธันวาคม 2559   - เว็บไซต์โครงการ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:36 น.
 

  ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมิน OBEC AWARDS ปี ๒๕๕๙ การศึกษาพิเศษ  
 
ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 21-25 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวกจำนวน 5 เล่ม
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 840
สัปดาห์ที่แล้ว 3,234
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 7,418
ปีนี้ 45,092
ทั้งหมด 596,827
 

 
OBEC Esan Center
 
 

สถานที่ท่องเทียว

รู้จักบึงกาฬ
ภูทอก
น้ำตกถ้ำพระ
หาดคำสมบูรณ์
วัดอาฮงศิลาวาส
ภูสิงห์ (หินสามวาฬ)
หลวงพ่อพระใหญ่
น้ำตกเจ็ดสี
 
 

เพลงบึงกาฬ

เพลงบึงกาฬบ้านเฮา
แผ่นดินเปื้อนยิ้มเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬแดนมหัศจรรย์
บึงกาฬ 77
บึงกาฬบ้านเฮา 1
บึงกาฬบ้านเฮา
บึงกาฬบ้านเรา
หนุ่มบึงกาฬฮักสาวปากซัน
สาวบึงกาฬวอนแฟน
สาวบึงกาฬ
ฮักสาวปากซัน
กุหลาบปากซัน
รออ้ายที่ปากซัน
คิดฮอดสาวเซกา
ซึ้งเสน่ห์สาวเซกา
สาวบึงกาฬประหารใจ
ไปเที่ยวบึงกาฬนำกันบ่
เพลงจังหวัดบึงกาฬ(บึงกาฬบ้านเฮา)
ครั้งหนึ่งที่บึงกาฬ
เบิ่งเมืองบึงกาฬ
กุหลาบปากซัน

 
 
 
ภาพกิจกรรม