ข่าวประชาสัมพันธ์

 
สพป.บึงกาฬ ได้รับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนี้
ด้านวิชาการ / ด้านบริหารจัดการ / ด้านนวัตกรรม
 
  ภาค (สพป.บึงกาฬ) จะนำผลงานตัวแทนผู้เข้าประกวดส่งไปยังระดับชาติ ในวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ณ จังหวัดนครนายก  
 
รายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่เป็นตัวแทนการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดระดับชาติ  
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
หนังสือแจ้ง / ประกาศ / เอกสารหมายเลข 1 / เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3 / เอกสารหมายเลข 4
 
 
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นตัวแทนภาค และเข้าประกวดระดับชาติ
หากประสงค์จะปรับปรุงผลงาน
ขอให้ดำเนินการและ จัดส่งรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50  หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม)
ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บึงกาฬ ภายใน
วันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 : 16.30 น. หากล่วงเลยวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าผู้เข้าประกวดไม่มีความประสงค์จะแก้ไขผลงาน และ
สพป.บึงกาฬ จะนำเอกสารที่เหลือ 3 เล่ม ส่งไประดับชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเสนอ รัมพณีนิล : 0804619453
 
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
(และเพิ่มเติม) 26 พ.ย.2559

 
 
 
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
รายละเอียด
[สำหรับโต๊ะวางผลงาน ภาคจะเตรียมไว้ให้ โดยผู้เข้าประกวดไม่ต้องนำมา]
สำหรับท่านใด้ที่เข้าแข่งขันในช่วงเช้าชุดแรก  
สามารถเข้าจัดก่อนในเวลา 15.00 น.ก่อนวันแข่งขันได้
และให้ผู้เข้าประกวดพิมพ์บัตรประจำตัวมาเอง
 
 
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 น.  ณ โรงแรมบีเคเพลส
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

หนังสือเชิญ / รายชื่อกรรมการตัดสิน (excel)รายชื่อกรรมการตัดสิน (pdf) 
(ให้คณะกรรมการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)
 
 

กำหนดการและแผนผังการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
(update 15.00 น. 26/11/2559)    

 
 
 
วีดีทัศน์แนะนำสถานที่แข่งขัน
 
 
การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ระดับภาค ประจำปี 2559 เอกสารที่ต้องส่ง ประกอบด้วย
 ที่                         รายการ                 จำนวน (ชุด)               หมายเหตุ          
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ไม่เกิน 50 หน้า)
7
-
    (เข้าเล่ม)
2 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 7
  
-  พร้อม Checklist ตาม
   รายการ   (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
   และลงลายมือ
   ชื่อของคณะกรรมการ
   ประเมินฯ จากเขตพื้นที่
   การศึกษาต้นสังกัด
    (เย็บมุมหรือเข้าเล่ม ก็ได้)
3 แบบประเมินผลงาน (ตามรายการ/
กลุ่มสาระการเรียนรู้และด้านที่ส่ง
เช่น ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ,
ด้านนวัตกรรมและด้านลูกจ้าง) มี 2
ระดับ คือ
     3.1 แบบประเมินผลงานระดับ
          เขตพื้นที่ การศึกษา/
          ระดับภาค
     3.2 แบบประเมินผลงานระดับชาติ

4


3
- ไม่ต้องลงคะแนน
- ไม่ต้องลงลายมือชื่อ
   คณะกรรมการ
   (เป็นแบบฟอร์มเปล่า)
   (เย็บมุมหรือเข้าเล่ม ก็ได้)
ติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูขนิษฐา 081-0593915
กิจกรรม 4 รายการต่อไปนี้ สพป./สพม./ผอ.สพป./ผอ.สพม. ยอดเยี่ยม ให้ส่งเอกสาร 11 ชุด
 
 
สถานที่ที่ใช้ในการประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
ระดับภาค [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 คือ
"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ"
จองที่พักได้ที่นี่ / ที่พักเพิ่มเติม / ที่พัก อ.ศรีวิไล / ร้านอาหาร อ.ศรีวิไล
 
 
ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อที่ระลึกในงานประกวดรางวันอันทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC Awards) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ใบสั่งจอง / รายละเอียดแบบเสื้อ / แบบเสื้อ
ส่งใบสั่งจองไปยัง e-mail : [email protected] ID Line : kru-korn
โทรศัพท์  094-2843115, 085-0074757 ภายใน 15 พ.ย. 2559
 
 

โรงเรียนที่บริการเป็นที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และสำหรับผู้เข้าแข่งขัน OBEC Awards
ระดับภาค ประจำปี 2559

 
 
         
 
   
 
 

นำทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
การกำหนดรหัสกิจกรรมในซองเอกสาร, หน้าปกเอกสาร และบัญชีรหัสกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 23:36 น.
เกณฑ์การได้โล่ / เกียรติบัตร OBEC Awards ปี 2559
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 21:19 น.
ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
    => คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
    => เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559
    => ปิดการลงทะเบียนระดับภาค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
    => ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.บึงกาฬ  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    => ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด หรือแก้ไข ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
    => การประกวด obec awards ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:15 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นตัวแทนภาค และเข้าประกวดระดับชาติ
​ให้ส่งเล่มผลงานไปที่ ------>>>>>

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel: 0 2241 4455 , 0 2241 4738 Fax: 0 2241 8982

http://www.setsatian.ac.th
ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
 
วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 22:17 น.
เปิดให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัว

ให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำด้วได้แล้วที่
http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
​และให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น.
ด่วน เลื่อนกำหนดการแข่งขัน

เลื่อนกำหนดการเข่งขัน
จากเดิม ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เป็น ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารและข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
​ติดต่อประสานงานสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:57 น.
ปฏิทินการดำเนินงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBECAWARDS กลุ่มสถานศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559
รับสมัครผู้เข้าประกวด 12-16  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 1) ส่งใบสมัคร    
 2) เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัตเบื้องต้น    
ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน/ 17-18  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด 21 พฤศจิกายน 2559 http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 21-25 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 5 เล่ม    
จัดเตรียมการประกวด   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการ   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS 29-30 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประเภท: สถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ    
ประเภท: ครูผู้สอน  ลูกจ้างประจำ    
ประกาศผล / พิมพ์เกียรติบัตร 2 ธันวาคม 2559   - เว็บไซต์โครงการ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:36 น.
 

  ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมิน OBEC AWARDS ปี ๒๕๕๙ การศึกษาพิเศษ  
 
ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 21-25 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวกจำนวน 5 เล่ม
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 34
เมื่อวาน 114
สัปดาห์นี้ 369
สัปดาห์ที่แล้ว 1,605
เดือนนี้ 2,856
เดือนที่แล้ว 6,951
ปีนี้ 47,213
ทั้งหมด 648,590
 

 
OBEC Esan Center
 
 

สถานที่ท่องเทียว

รู้จักบึงกาฬ
ภูทอก
น้ำตกถ้ำพระ
หาดคำสมบูรณ์
วัดอาฮงศิลาวาส
ภูสิงห์ (หินสามวาฬ)
หลวงพ่อพระใหญ่
น้ำตกเจ็ดสี
 
 

เพลงบึงกาฬ

เพลงบึงกาฬบ้านเฮา
แผ่นดินเปื้อนยิ้มเมืองบึงกาฬ
บึงกาฬแดนมหัศจรรย์
บึงกาฬ 77
บึงกาฬบ้านเฮา 1
บึงกาฬบ้านเฮา
บึงกาฬบ้านเรา
หนุ่มบึงกาฬฮักสาวปากซัน
สาวบึงกาฬวอนแฟน
สาวบึงกาฬ
ฮักสาวปากซัน
กุหลาบปากซัน
รออ้ายที่ปากซัน
คิดฮอดสาวเซกา
ซึ้งเสน่ห์สาวเซกา
สาวบึงกาฬประหารใจ
ไปเที่ยวบึงกาฬนำกันบ่
เพลงจังหวัดบึงกาฬ(บึงกาฬบ้านเฮา)
ครั้งหนึ่งที่บึงกาฬ
เบิ่งเมืองบึงกาฬ
กุหลาบปากซัน

 
 
 
ภาพกิจกรรม