ปฏิทินการดำเนินงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBECAWARDS กลุ่มสถานศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559
รับสมัครผู้เข้าประกวด 12-16  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 1) ส่งใบสมัคร    
 2) เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัตเบื้องต้น    
ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน/ 17-18  พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด 21 พฤศจิกายน 2559 http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงาน 21-25 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เอกสารผลงาน 50 หน้า รวมภาคผนวก จำนวน 5 เล่ม    
จัดเตรียมการประกวด   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการ   28 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS 29-30 พฤศจิกายน 2559  - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประเภท: สถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ    
ประเภท: ครูผู้สอน  ลูกจ้างประจำ    
ประกาศผล / พิมพ์เกียรติบัตร 2 ธันวาคม 2559   - เว็บไซต์โครงการ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:36 น.