ปฏิทินการดำเนินงานระดับภาค
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
    => คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
    => เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559
    => ปิดการลงทะเบียนระดับภาค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
    => ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.บึงกาฬ  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    => ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด หรือแก้ไข ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
    => การประกวด obec awards ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:15 น.