การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นตัวแทนภาค และเข้าประกวดระดับชาติ
​ให้ส่งเล่มผลงานไปที่ ------>>>>>

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel: 0 2241 4455 , 0 2241 4738 Fax: 0 2241 8982

http://www.setsatian.ac.th
ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
 
วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 22:17 น.