เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
2 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
3 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
4 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
5 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
6 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี กรรมการเลขานุการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
7 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
8 นางสาวจีรดาว ประกายสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
9 นางสาวหยกฟ้า สกุลเดช ครู โรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
10 นายพรมมา สิงหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
11 นางสาวดารุณี พลนาดี ครู โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
12 น.ส.สุวรรณี โนนสว่าง ครู โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
13 นายอรรถกร ชัยมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
14 ว่าที่ ร.ต.หญิงจารุณี ฝ่ายทอง ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
15 นางมณฑ์พัศนันท์ รชตพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
16 นางสาว.วาลิกา อัครนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
17 นางสาวผดุงขวัญ ปิยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
18 นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
19 นายวิชัย โนนทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
20 นางสาวภาสิกา ไชยทองดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
21 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมวงษา ครู โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
22 นายมานิตย์ ภูคัสมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
23 นายแจ่มนภา คำมา ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
24 นางสาวศิริลักษณ์ มณีนพ ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
25 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
26 น.ส.ขวัญดาว บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
27 นางสาวทานตะวัน หลาบโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
28 นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
29 นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธิปิก ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
30 นางสาวปณิดา สุตคาน ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
31 นายนพ ขันติยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน- หนองนาแซง ดอนเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
32 น.ส.พรสวรรค์ อุดมไชย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
33 นางสาวสาลินี สิงห์มหันต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนยางคำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
34 นายนรินทร์ อรัญมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
35 นางอุไรวรรณ คำหา ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
36 นางสาวสุมิตรา อันทะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
37 นางบุญญาพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
38 นางสาวอุทุมพร ยางธิสาร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
39 นางสาวขนิษฐา ฤาชากูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
40 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล- บึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
41 นางสาวราวดี อ่อนคำหล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
42 นางสาวจุฑามาศ ริยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
43 นายวราศักดิ์ แสงนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
44 นางสาวอำไพ แดงทำมา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
45 นางสาว.พรพรรณ บุ้งทอง ครู โรงเรียนบ้านกุดสิม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
46 นายสุรสิทธิ์ คะลีล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
47 นางสาวพิมพ์ณิศา โสดารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
48 นางสาววิริยาภรณ์ เจริญภู ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
49 นายวิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
50 นางสาวจิตรภา ทองภู ครู โรงเรียนบ้านคำไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
51 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
52 นายศรีจันทร์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหอคำพิทยสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
53 นางสาวรัตน์ธญา ศรัทธาคลัง ครู โรงเรียนบ้านแสงอรุณ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
54 นางสาวจินตนา เรืองชัย ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
55 นายสายัณห์ ทวีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
56 นางสาวปาจรีย์ บุตรสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
57 นางสาวนฤมล รองทอง ครู โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
58 นายบุญจันทร์ จันทร์พวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
59 นางสาววรุณี อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
60 นางปานตะวัน พรมโกฎิ ครู โรงเรียนบ้านศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
61 นางสาวอุทัย อินทะนาม ผอ.โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
62 นางสาวจีรพร วันโส ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
63 นางสาวศิรินภา พลชารี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
64 นายสุพรม จอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
65 นางสาวราวะดี สิงห์ด้วง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
66 นางเสาวนีย์ แช่มชื่น ครู โรงเรียนบ้านสามหนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
67 นายวิชัย ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
68 นางถิรนารถ ติดมา ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ-วิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
69 นางสาวจุไรรัตน์ วงศ์สุริยา ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
70 นางรุ่งนะภาพร สีทะ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
71 นางสาวการต์พิชชา พรมพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
72 นางสาวกันตนา จำปาคำ ครู โรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
73 นางขนิษฐา ภูชมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
74 นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงค์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
75 นางสาวอุ่นเรือน บรรหาร ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
76 นายวิชัย สารบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมื่น-“ตชด.อนุสรณ์” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
77 นางสาววิภาดา กรดสุรีย์ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
78 นางสาวศุภานัน ชารีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
79 นางดวงเด่น พันจำปา ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
80 นางสาวรัชดา รังษี ครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
81 นางสาวนฤมล ดาจง ครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
82 นางสมลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
83 นางสาวอภิรดี พันชูรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนปอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
84 นางสาวนิลาวัลย์ หาระโคตร ครู โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
85 นางสาวนลินี ทีหอคำ ครู โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
86 นางสาวลัดดา ฉิมมะโน ครู โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
87 นางสาวกาญจนา โพธินาม ครู โรงเรียนบ้านหนองเข็ง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
88 นางนิภาภรณ์ จันทรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย- หนองสิม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
89 นางสาวกาญจนา บุตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
90 นางสาวอภิญญา ยุทธหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
91 นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน- นาเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
92 นางสาวพิจิตรา แก้วหานาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บก.) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
93 นางสาวมิรันตี มีมา ครู โรงเรียนบ้านทองสาย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
94 นายสมควร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
95 นางสาวอัญชลี คงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
96 นางสาววิภาภรณ์ ดอกกฐิน ครู โรงเรียนบ้านนาคำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
97 นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
98 นางสาวกนกวรรณ ดอนกวนเจ้า ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
99 นางสาวอันธิกา ดรจ้ำ ครู โรงเรียนบ้านคำภู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
100 นางมัชฒิมา ซาแสงบง ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
101 นางสาวพันธ์ทิพย์ ตุพิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
102 นางสาวนิตยา อนันตา ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
103 นายวิทยา ชัยคินี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
104 นางสาวศุภางค์โศภินณ์ จักรสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
105 นางชนิดาภา สุนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
106 นางมาลัย มูลภักดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
107 นางสาวจารุวรรณ สัพโส ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
108 นางสาวศิริพร เพ็งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
109 นายสิทธิชัย หาญธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก บริการสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
110 นางสาวฐิตาภรณ์ อุดมเพ็ญ ครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
111 นายมานพ กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
112 นางสาวศิรินันท์ จันทะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเค็ม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
113 นางสาวธัญญารัตน์ ด้วงติลี ครู โรงเรียนบ้านคลองเค็ม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
114 นางมะลิวรรณ บุญแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
115 นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำ ครู โรงเรียนเลิดสิน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
116 นางสาวณัฐชา มรรครม ครู โรงเรียนเลิดสิน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
117 นายเฉลิมเกียรติ วงศ์หาบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน- ประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
118 นางสุรางคนา นามมุงคุณ ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว-โนนอินทร์แปลง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
119 นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
120 นายลิขิต อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน-ท่าอินแปลง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
121 นางสาวอรพรรณ แกมใบ ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
122 นางสาวชุติมา สรรพโส ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
123 นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
124 นางสาวญาณิกา จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
125 นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
126 นายดาราเวศ คำตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน- ห้วยเซือมใต้ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
127 นางสาวประภัทรพร ดาวเศรษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
128 นางสาวอมรรัตน์ สิงห์โต ครู โรงเรียนบ้านโดอนหญ้านาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
129 นายชูชาติ พวงมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
130 นางสาวขนิษฐา แก่นจำปา ครู โรงเรียนบ้านนาซาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
131 นางสาวรัตนาพร คะสาร ครู โรงเรียนบ้านนาซาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
132 นายสมบูรณ์ จันทรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
133 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสัย ครู โรงเรียนบ้านนาคำนาใน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
134 นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
135 นางสาววิภาลินี ไชยเดช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
136 นางไอลดา คิตาซาวา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
137 นางสาวนภาฤดี โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬา-สมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
138 นายณัฐธวัฒน์ ตรีตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน- โคกกระแซ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
139 นางสาวภัสดาพร อินทรบุตร ครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬา-สมัครเล่นและดารา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
140 นางสาวอรัญญา อินอุเทน ครู โรงเรียนชุมชนสมสนุก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
141 นางสาวศรินทิพย์ งามเหลือ ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
142 นางสาวศรีประไพร พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
143 นายสมดี พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
144 นางสาวจิราพร สุวรรณสาร ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
145 นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดง ครู โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
146 นายไวยวุฒิ กุพันลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
147 นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
148 นางสาวทิภาภรณ์ โพธิจันทร์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
149 นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแพง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
150 นางสาวจริยา ศิสาลัง ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
151 นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพอาจ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
152 นายประยูร ชมภูพื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงอรุณ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
153 นางสาววรัชยา งามศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
154 นายพิเชษฐ์ เทรักสี ครู โรงเรียนบ้านแสงอรุณ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
155 นายอนุชิต ทาต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
156 นางสาววิภาดา จิตเจริญ ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
157 นางงสาวอภิญญา ปานศรี ครู โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
158 นายเสกสรรค์ สารณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
159 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมงคล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
160 นางสาววราลี เหลือผล ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
161 นายกว้าง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
162 นางสาวดาราทิพย์ เรืองแสง ครู โรงเรียนอนุบาลปากคาด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
163 นางวราภรณ์ ทุมโยมา ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
164 นายอนุชิต จันทศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
165 นางสาวยุพิน ป้องเพชร ครู โรงเรียนบ้านนาอ่าง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
166 นางสาวปนัสยา วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสีไค คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
167 นางระพีพร ถิ่นปรุ ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
168 นางสาวพานิชย์ อินทร์โสม ครู โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
169 นางสาวนิตยา ธรรมสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
170 นายสุพจน์ แสงจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
171 นางสาวรุ้งนภา มุทาพร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
172 นางสาวนันธิดา สารณีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
173 นายวรการ เวชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
174 นางสาวอรอนงค์ สิมมาโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
175 นางสาวมัณฑนา คงผดุง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
176 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
177 นางสาวประภาพร ดวงโทโคตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
178 นางสาวณัฐธิดา โยธา ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
179 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
180 นางสาวสุภาภรณ์ นามวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
181 นางสาวรัตนาภรณ์ สาทองขาว ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ-วิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
182 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
183 นางนฤมล หัตถสาร ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
184 นางสาวณภัสสรณ์ พิมพ์นิวาส ครู โรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
185 นายกมล ลุนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน- บ้านหนองบัวน้อย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
186 นางกมลรัตน์ บุญธะรา ครู โรงเรียนบ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
187 นาสาวขวัญใจ ชัยเทศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
188 นายกิตติบดินทร์ นูคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
189 นายอดิศร ถวิลคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
190 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
191 นางสาวกรทิยา เทพวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
192 นางสาวทิพย์สุดา นามรส ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
193 นางสาววิไลพร เสือสีหา ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
194 นายณัฎฐพงศ์ เศษรักษา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
195 นางสาวธัญญารัตน์ ด้วงติลี ครู โรงเรียนบ้านคลองเค็ม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
196 นางสาวรินนา ราชชารี ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
197 นางสาวอริศรา อรกุล ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
198 นางสาวสนธยา วิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
199 นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
200 นางนิภาพรรณ จอมทอง ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
201 นางสาวเจตมนต์ สมชิตสกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
202 นายโกวิท ฮุยเสนา ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสินการประกวด
203 นายคมสันต์ หอมสมบัติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ทำซุ้ม
204 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
205 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
206 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
207 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
208 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ
209 นางสาวพรวิจิตร ชาติชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
210 นางอรอุมา บุษราคัม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่ การศึกษาพิเศษ
211 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
212 นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
213 นางสาวกันต์ธนัท บุญก้อง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
214 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
215 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
216 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
217 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
218 นางนัยนา คำภูธรนา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการคัดเลือก การศึกษาพิเศษ
219 นางฤดีวรรณ กาญจนกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
220 นางสาวศรัณรัตน์ รัตนธรานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
221 นางอรอุมา บุษราคัม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
222 นางเบญจมาศ อินทรสว่าง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
223 นางสาวพัขราพร ศรีจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
224 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย์ ครูธุรการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานฝ่ายธุรการและการเงิน การศึกษาพิเศษ
225 นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโศตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
226 นางสรวงสุดา มูลมา ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
227 นางปรีดาวรรณ มีบุญ ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
228 นางสาวราตรี ศรีวรกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
229 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
230 นายสุชาติ ราชบรรเทา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
231 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
232 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
233 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
234 นายกิจปกรณ์ คำเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
235 นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
236 นายนรินทร์ ชะนะพจน์ ครู โรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
237 นายวราวุฒิ มัชเลศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
238 นายธนาพัฒน์ เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
239 นางจุฑาทิพย์ ธนู ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
240 นายประสาน พรหมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาขาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
241 นายกฤษณะ ไขแสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
242 นายกฤติพงษ์ โภคาพานิช ครูธุรการ โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
243 นายวรวุฒิ บุตรแสนลี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
244 นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
245 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
246 นายสุรชัย โพธิ์คำ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
247 นายไพบูรณ์ คำภูษา ครู โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
248 นายกิตติศักดิ์ บุณรังศรี ครู โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการประกวด
249 นายชนะ โนนทนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
250 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
251 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
252 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
253 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
254 นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
255 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
256 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
257 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
258 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
259 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
260 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
261 นางอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
262 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
263 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
264 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
265 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
266 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
267 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
268 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีษะเกษ กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
269 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ
270 นายธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
271 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
272 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
273 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
275 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
276 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
277 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
278 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
279 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการอำนวยการ
280 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
281 นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
282 นายชนะ โนนทนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
283 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
284 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
285 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
286 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม รองประธานคณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
287 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
288 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
289 นายพรมมา สิงหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
290 นายวราศักดิ์ แสงนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
291 นายวีระ กองบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
292 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
293 นายพิบูลย์ การิเทพ ผู้อำนวยการโรงงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
294 นายชูชาติ พวงมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
295 นายสมดี พลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
296 นายกว้าง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
297 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
298 นางสาววาลิกา อัครนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
299 นายอรรถกร ชัยมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
300 นายวิชัย โนนทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
301 นายอนุชิต จันทศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
302 นายปัญญา สัจจะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
303 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
304 นายสิทธิชัย หาญธงชัย ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
305 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
306 นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
307 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
308 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
309 นายคาวี สุขหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
310 นายเถลิง ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
311 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
312 นายเกียรติศักดิ์ นนทสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
313 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
314 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
315 นายมานพ กลิ่นจันทร์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
316 นางดวงเด่น พันจำปา ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
317 นางระพีพร ถิ่นปรุ ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
318 นางสาวนลินี ทีหอคำ ครู โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
319 นางขนิษฐา ภูชมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
320 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
321 นายบุุญพิมพ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
322 นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
323 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
324 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
325 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
326 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
327 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
328 นายวัฒนา มูลมณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด
329 นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน การศึกษาพิเศษ
330 นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการตัดสินการประกวดชุดที่ ๔๖ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ,ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
331 นางสาวนิภัทรา รอบคอบ ครู โรงเรียนบ้านนาแสง คณะกรรมการตัดสินการประกวดชุดที่ ๓๕ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
332 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑ รับผิดชอบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษายอดเยี่ยม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม/มัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
333 น.ส.หยกฟ้า สกุลเดช ครู โรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑ รับผิดชอบกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษายอดเยี่ยม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม/มัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
334 นายพรมมา สิงหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๒ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็กขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา และมัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
335 น.ส.ดารุณี พลนาดี ครู โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๒ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็กขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา และมัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
336 น.ส.สุวรรณี โนนสว่าง ครู โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๒ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็กขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขยายโอกาสทางการศึกษา และมัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
337 นายอรรถกร ชัยมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๓ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
338 ว่าที่ ร.ต.หญิงจารุณี ฝ่ายทอง ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๓ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
339 นางมณฑ์พัศนันท์ รชตพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๓ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
340 น.ส.วาลิกา อัครนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๔ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
341 น.ส.ผดุงขวัญ ปิยมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๔ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
342 นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๔ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
343 นายวิชัย โนนทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๕ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
344 น.ส.ภาสิกา ไชยทองดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๕ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
345 น.ส.เยาวลักษณ์ ธรรมวงษา ครู โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๕ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
346 นายประไพ อุณาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๖ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
347 นายแจ่มนภา คำมา ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๖ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
348 น.ส.ศิริลักษณ์ มณีนพ ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๖ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
349 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๗ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวั
350 น.ส.ขวัญดาว บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๗ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวั
351 น.ส.ทานตะวัน หลาบโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๗ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวั
352 นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสา คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๘ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
353 น.ส.รัชฎาภรณ์ อินธิปิก ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๘ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
354 น.ส.ปณิดา สุตคาน ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๘ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
355 นายนพ ขันติยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๙ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
356 น.ส.พรสวรรค์ อุดมไชย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๙ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
357 น.ส.สาลินี สิงห์มหันต์ ครู โรงเรียนบ้านโนนยางคำ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๙ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
358 นายนรินทร์ อรัญมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๐ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
359 นางอุไรวรรณ คำหา ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๐ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
360 น.ส.สุมิตรา อันทะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๐ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
361 นางบุญญาพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรรเสริญ คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๑ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
362 น.ส.อุทุมพร ยางธิสาร ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๑ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
363 น.ส.ขนิษฐา ฤาชากูล ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง คณะกรรมการจัดการประกวด ชุดที่ ๑๑ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
364 นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
365 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
366 นางสาวศรัณรัตน์ รัตนธรานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
367 นายนิคม พรหมคำน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
368 นายสุรศักดิ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
369 นางอรุณี ศิริกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
370 นายสมญศ พักนาค ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
371 นายอาทิตย์ ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและสถานที่
372 นางอรพิน จูมสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
373 นายสุพล วุฒิเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
374 นายชนะ โนนทนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
375 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
376 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
377 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
378 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
379 นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
380 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
381 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
382 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ
383 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการประเมินผลงาน การศึกษาพิเศษ