ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 26-28 ธันวาคม 2559  
          การจัดส่งเอกสารเข้าประกวดระดับชาติ
   ผู้ที่ได้รับการประเมินให้เข้าประกวดระดับชาติ ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50  หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 3 เล่ม ) 
                      ภายในวันที่  8  ธันวาคม 2559
ระดับประถมศึกษา
     ส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขค 1
     ผู้ประสานงานคุณขวัญเรือน เสนานันท์ โทร.0805041714
ระดับมัธยมศึกษา
     ส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขค 42
      ผู้ประสานงาน ศน.ณัฎฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ โทร.0992956294
   การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร
              ตารางรหัสกิจกรรมรหัสรายการประกวด
         รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards 2559
 
 
 
  รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจาก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. ระดับประถมศึกษา ติดต่อคุณขวัญเรือน เสนานันท์ โทร.0805041714
2. ระดับมัธยมศึกษา ติดต่อคุณณัฎฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ โทร.0992956294
 
  เรียน   ผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกท่านทราบ 
     ผู้ดำเนินการจัดประกวดขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
     การเข้าจัดแสดงผลงานเพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน  ณ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ห้องประชุมเปิดตั้งแต่
เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น.
     1. ผู้เข้าประกวดควรนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอผลงานไปด้วยตนเองเช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
     2. การจัดเก็บผลงานจากโต๊ะที่จัดนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ  ขอความกรุณาผู้เข้าประกวดจัดเก็บภายหลังจากผู้นำเสนอคนสุดท้ายนำเสนอเสร็จสิ้นในกิจกรรมเดียวกัน
     3. การประกาศผลการประเมินและคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ ภายหลังจากคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกตัดสินตรวจสอบข้อมูลคะแนนและความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
     4. การเข้าพิมพ์เกียรติบัตร ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าพิมพ์ได้ภายหลังจากการประกวดได้ทางเว็บไซต์ http://awards59.obecawards.net/obec-central/ ภาคกลางและภาคตะวันออก
     5. ผู้เข้าประกวดสามารถรายงานตัวได้ ตั้งแต่ เวลา 7.30-8.30 น.
 
 
แผนที่สถานแข่งขัน Obec Awards ระดับมัธยมศึกษา
 
 
แผนที่สถานที่แข่งขัน Obec Awards ระดับประถมศึกษา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
ขนาดโต๊ะที่ใช้ในการประกวด OBEC Awards
วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 11:09 น.
ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งผลงานในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)
ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งผลงานในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 16:34 น.
​ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคกลาง และตะวันออก
 - คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ตุลาคม 2559
 - เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1-17 ตุลาคม 2559
 - เขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นำผลงานผู้ได้รับคัดเลือก
   เป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน
   ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ไปส่งระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2559 ดังนี้
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งที่ สพม. เขต 42
 - ปิดการลงทะเบียน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2559
 - การประกวด Obec Awards ระดับภาคกลางและตะวันออก วันที่ 5 พฤศจิกายน 
   2559

•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน  ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน  ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 13:43 น.
ประชาสัมพันธ์การส่ง OBEC AWARDS ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์การส่ง Obec Awards ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 11:37 น.
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดส่งผลงาน Obec Awards ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดส่งผลงาน Obec Awards ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 11:36 น.
กำหนดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
กำหนดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13:32 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
กำหนดการส่งเอกสารผลงาน (ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
  ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม
ได้ที่ 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ในการส่งเอกสาร
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:07 น.
เกณฑ์การประกวด OBEC AWARDS (การศึกษาพิเศษ)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
รายละเอียด คู่มือ OBEC AWARDS เล่มที่ ๓ 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 14:37 น.
ใบสมัคร OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การศึกษาพิเศษ)
รายละเอียด  ใบสมัคร OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การศึกษาพิเศษ)
 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 11:12 น.
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดส่งผลงานและการเข้าร่วมประกวดผลงาน Obec Awards ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การศึกษาพิเศษ)
รายละเอียด  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดส่งผลงาน Obec Awards  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การศึกษาพิเศษ)
 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44 น.
ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาค (การศึกษาพิเศษ)
- เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)
   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
- ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ส่งผลงานและเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- การประกวดแข่งขัน OBEC Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ)  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
หมายเหตุ
ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้ที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียด กำหนดการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๕๙

 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:22 น.
 

 
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 23
สัปดาห์นี้ 62
สัปดาห์ที่แล้ว 447
เดือนนี้ 985
เดือนที่แล้ว 1,585
ปีนี้ 12,319
ทั้งหมด 246,236
 

  ข้อมูลโรงแรมในเขตอำเภอเมือง