กำหนดการส่งเอกสารผลงาน (ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
  ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม
ได้ที่ 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  
ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ในการส่งเอกสาร
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:07 น.