ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาค (การศึกษาพิเศษ)
- เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)
   ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
- ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ส่งผลงานและเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- การประกวดแข่งขัน OBEC Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ)  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
หมายเหตุ
ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้ที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียด กำหนดการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๕๙

 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:22 น.