​ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคกลาง และตะวันออก
 - คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ตุลาคม 2559
 - เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1-17 ตุลาคม 2559
 - เขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นำผลงานผู้ได้รับคัดเลือก
   เป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน
   ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ไปส่งระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2559 ดังนี้
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งที่ สพม. เขต 42
 - ปิดการลงทะเบียน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2559
 - การประกวด Obec Awards ระดับภาคกลางและตะวันออก วันที่ 5 พฤศจิกายน 
   2559

•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน  ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
•    ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน  ในสังกัดสำนักงาน
   เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 13:43 น.