เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และสพม.42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นางศิรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายปัญญา จันทร์เกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายธงชัย ประกายสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอัญชนา อินทุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุกิจ จิรังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวจิรภัทร ไม้ทองดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวิเชียร สามัญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายศุภชัย แย้มฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางปิยรัตน์ ป้องแสนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสุพิชสิริ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางยมนพร เอกปัชชา ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุรเดช น้อยจันทร์ ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
25 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสุภาพร จันทร์ดอกไม้ ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศิกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายบุญชอบ โตคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสมาน บุตรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวิสูตร ป้อมโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสมาน บุตรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
39 นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
40 นางอรทัย กสิกิจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
41 นางวาวปุณญิสา แสงอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
42 นางประจวบ กล่ำชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
43 นางชุติมา สายหยุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
44 นางวาสนา กิ่งสุคนธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
45 นางพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
46 นางปรีดา สุขเสวี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
47 นายสมใจนึก เทียนสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นายธัชพงษ์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายเจษฎา มีแม่นวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายสมคิด สอนรอด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นางพรพิมล จันทร์ศรี ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางนันทนา อัมระนันทน์ ประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
56 นายวรุตตม์ พวงสมบัติ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
57 นางสาวเบญจวรรณ กอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
58 นางสาวปรียานุช บุตรสะลา ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
59 นายเสรี กวระสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
60 นางกุลปวีร์ มีมุข เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
61 นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพระนอน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
62 นายภาสกร อนันต์วิชญะ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
63 นายประนาวุธ ณรงค์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
64 นางสาววัชรี ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
65 นายณัชพล จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
66 นายทินภาส สรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
67 นางนริศรา ปั้นบุญ ครู โรงเรียนบ้านเนินพะยอม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
68 นายวิวรรธน์ เกตุเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
69 นางวิไล ทรัพย์มูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนากลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
70 นายวันชัย กิจกำรูญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนากลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
71 นางนริศรา ปั้นบุญ ครูโรงเรียนบ้นเนินพะยอม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
72 นายอัครพล นกทอง ครูโรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
73 นางปานจรี เคนศรี ครู คศ.2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
74 นางสาวหัทยา เวชการ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
75 นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายวิเชียร สามัญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายศุภชัย แย้มฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางสุพิชสิริ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายวรภัทร กองช้าง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นางนรวรรณ ดีอาจ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายจรรยา สนจุมภะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายอาดูร กิจวัตร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายมานพ ทรงสำลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายวิโรจน์ เขตกิจ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายยอด โรจน์บุญถึง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายบุญช่วย กันสาด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสุรินทร์ กุลทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายสุภาพ จันทเวช ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายจำเนียร บุกบุญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางเกศริน ขจร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางปิยรัตน์ ป้องแสนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายอารีย์ บุญชายสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายสมคิด ปริญญะจิตตะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
94 นายธนเสฎฐ์ ม่วงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
95 นายสรวิศ ไล้ทองคำ เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
96 นายบุญช่วย กันสาด เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
97 นายศิรวัฒน์ ลอสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
98 นายอนุพงษ์ รักยุติธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
99 นายชัยพฤกษ์ ตันสุวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายไอที
100 นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองเต่า คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
101 นางณัฐริดา นิพนธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางม่วง คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
102 นายวันชัย กิจกำรูญ ครูโรงเรียนวัดนากลาง คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
103 นางสาววรรณิศา สิมคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเนินสะเดา คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
104 นางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
105 นางสาวนิภาพร มูลจันทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระบัว คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
106 นางสาวศิริพร จรไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
107 นางสาวศศินาถ นุชเกษม ครูโรงเรียนวัดบ้านลาด คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
108 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
109 นายรติบดี หน่อทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนสนวน คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
110 นายเสรี กวระสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
111 นางธนพร เต็มเต๊ะ นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด
112 นายรณชัย ทัดช่อม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
113 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
114 นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
115 นางพจนา ทรัพย์สมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
116 นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
117 นางยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
118 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
119 นางวัญเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
120 นายสมหมาย ลอดชะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
121 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
122 นายนิพนธ์ ประเสริฐสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
123 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
124 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
125 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
126 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
127 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
128 นางสาวธันพร เพิ่มน้ำทิพย์ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
129 นางสาววิชชุดา แหล่งสนาม ครู คศ.1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
130 นางสาวกนกพร พรมไทย ครู คศ.2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
131 นางสาวจุฑารัตน์ กันทะสอน ครู คศ.1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
132 นางบุณยวีร์ อ่ำเงิน ครู คศ.2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
133 นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย ครู คศ.2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานฯ
134 นางนวลจันทร์ เหลืองสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองเต่า คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
135 นางณัฐริดา นิพนธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางม่วง คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
136 นายวันชัย กิจกำรูญ ครูโรงเรียนวัดนากลาง คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
137 นางสาววรรณิศา สิมคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเนินสะเดา คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
138 นางสาวกุลธิดา นครเขตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
139 นางสาวนิภาพร มูลจันทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระบัว คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
140 นางสาวศิริพร จรไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
141 นางสาวศศินาถ นุชเกษม ครูโรงเรียนวัดบ้านลาด คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
142 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
143 นางธนพร เต็มเต๊ะ นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ สำนักงานเขตพื้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดเก็บแบบรายงานผลการประกวด และจัดเก็บเอกสารผลงานของผู้เข้าประกวดจากคณะกรรมการ
144 นางปิยรัตน์ ป้องแสนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นางทัศนา เฉยปัญญา ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 นางสมถวิล นูมหันต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 นางเสาวลักษณ์ จริตงาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
148 นางพิมลชญา สนธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
149 นางจุฑาภรณ์ ภักดีรัตน์ ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางรุ่งระวี มนูญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
151 นางวัฒนา คล้ายจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางพรทิพย์ คะชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางกาญจนา ตั้งทัศนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางอัญชลี จันทร์กลิ่น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
155 นางธันยพร สายโท๊ะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางวรรณดี มีมุข ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
157 นางพัชรี อ่อนภูมิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
158 นายวรุตตม์ พวงสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้ประสานงาน
159 นายวรุตตม์ พวงสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
160 นางสุจิต เชื้อจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการตัดสินกลาง
161 นางอังคณา มั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินกลาง
162 นางมาลิน พันธุเทพ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
163 นางสาววนิภา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินกลาง
164 ว่าที่ ร.ต.จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงเมือง คณะกรรมการตัดสินกลาง
165 นายอารีย์ ลอยเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว คณะกรรมการตัดสินกลาง
166 นายสมคิด โมราราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับผักกาด คณะกรรมการตัดสินกลาง
167 นายชลอ โฉมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน คณะกรรมการตัดสินกลาง
168 นางนพรัตน์ เจริญศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหัวดงใต้ คณะกรรมการตัดสินกลาง
169 นางอรพินท์ พรหมมาลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฆะมัง คณะกรรมการตัดสินกลาง
170 นางวันเพ็ญ เหี้ยมโท้ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินกลาง
171 นางอัญชลี วันทอง รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.42 คณะกรรมการตัดสินกลาง