รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
วันที่ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
(การศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเอส ดี พี จังหวัดระนอง)
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ โรงเรียนประชานิคม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
2 นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
3 นายสุริยา โนนเสนา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
4 นางอุบล หนูมาก โรงเรียนวัดฝาละมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
5 นายสุนทร สำกำปัง โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................