รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
วันที่ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
(การศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเอส ดี พี จังหวัดระนอง)
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
2 นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2
3 นายสุนทร เกิดณรงค์ โรงเรียนบ้านแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
4 นางรัตนา ดำทองเสน โรงเรียนบ้านบาโงย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
5 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสิทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................