แนวปฏิบัติการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:30 น.