​กำหนดการการประเมินผลงาน
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
ประจำปี  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๖  ระดับภาคใต้  (การศึกษาพิเศษ)
ในระหว่างวันที่  ๑๗ –  ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙
ณ  โรงแรมเอส ดี พี ระนอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

 
วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
เวลา  ๑๓.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.  
-  คณะกรรมการรายงานตัว  เข้าที่พัก
-  ประชุมคณะกรรมการ  ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินฯ
-  ตรวจเอกสารและผลงานของผู้รับการประเมิน
วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
-  ผู้รับการประเมิน  ลงทะเบียน/รายงานตัว
-  ผู้รับการประเมินนำเสนอผลงาน
-  คณะกรรมการประเมินผลงานฯ
เวลา  ๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น.
-  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   
-  คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
 
หมายเหตุ :  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:02 น.