การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร สำหรับตัวแทนระดับภาคที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศ
1. รูปแบบการกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร คลิกที่นี่
2. รหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards 2559(การศึกษาพิเศษ)
001079  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ
001082  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ
002113  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
002114  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ
002162  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ  
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:35 น.