รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น การประกวดรางวัล OBEC AWRDS ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)
1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ    
นายณัฐพงศ์ บำรุง [ศูนย์ฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี]
2.  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ    
นางสุจิตรา เจือสุวรรณ [ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร] 
นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช [ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่]
3.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ  
 นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร์ [ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา]
4.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ    
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา [ร.ร.สงขลาพัฒนาปัญญา]
5.  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ    
นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ [ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร]
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22:55 น.