ขยายระยะเวลาส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อเข้าประกวด
ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดให้มีการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งที่ ๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ระดับภาคใต้  ได้แจ้งที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  เมื่อวันที่ ๕  และ  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ   โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๘  จังหวัดระนอง  แล้วนั้น ในการนี้  กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม ๘  ขอให้สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและผู้สนใจศึกษารายละเอียดจากปฏิทินการดำเนินงานฯ และ Website : http://awards59.obecawards.net/obec-south/ และส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าประกวดถึงโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16:00 น.