การดำเนินงานประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙(การศึกษาพิเศษ)
- จัดส่งใบสมัครและเอกสารผลงานให้ศูนย์การประกวด จำนวน ๓ เล่ม ระหว่างวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม - ๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าประกวดถึงโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ)
- ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ๗-๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล OBEC Awards ในวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- การประกวด OBEC Awards ระดับภาคใต้ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ประกาศผล/จัดทำเกียรติบัตร วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
- การประกวด OBEC Awards ระดับชาติ วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ
ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงานให้ศูนย์การประกวด จำนวน ๓ เล่ม ภายในวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และต้องกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสารที่รูปแบบที่กำหนด 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:28 น.