ผู้ดูแลระบบ
1. นายณัฐกฤษฎ์  กาญจนาธิวัฒน์  
ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  
โทรศัพท์ 0-7433-0147
2.ว่าที่ร้อยตรีศิริพล  รวมสุข    
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 0-7781-0693
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:13 น.