ข้อมูลศูนย์ประสานงานระดับภาคใต้
ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขัน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนอนุบาลระนอง ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๑๔๙๗ โทรสาร.๐๗๗-๘๑๒๓๙๘
๑.นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง
โทร.๐๘๗-๒๘๓๙๙๑๑
๒.นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง
โทร.๐๘๑-๒๕๐๙๒๙๘
๓.นางสานิตย์ เพชรเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง
โทร.๐๘๙-๙๐๘๕๔๑๖
๔.นางสาวจุไรรัตน์ จรุณทรรศร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง
โทร.๐๙๕-๐๓๘๕๙๙๒
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 23:28 น.