ปฏิทินการจัดการประกวดรางวัล OBEC AWRDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคใต้
-คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
-จัดส่งเอกสารผลงานให้ศูนย์ประสานงานการประกวด จำนวน ๖ เล่ม ภายในวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
-เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้ประกวด ระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๔ – ๒๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  
-ปิดการลงทะเบียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
-ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนตุลาม ๒๕๕๙ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
-ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ในวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-การประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10:25 น.