เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
วันที่ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
(การศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเอส ดี พี จังหวัดระนอง)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสนิท ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายศักดา แสงแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชกรูด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายสาคร พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายโอภาส ศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายประพาส ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายมาโนช อรุณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายมาโนช อรุณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางสุณี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางสาวหัถยา ขยัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางกชนิกา วงศ์วรนุช หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสรวีย์ แสงเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางธัญรดี มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สงขลา ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
29 นางสุมิตรา สุขวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาการเงินและพัสดุโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
30 นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
31 นางพัธนา จรัสษุสราคัม ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
32 นางบุษบา โอสถเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
33 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
34 นางพัชรินทร์ สุวรรณวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
35 นางปรารถนา แสงระวี เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
36 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
37 นายมานพ ตรีสงวนจันทร์ พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
38 นายสาโรจน์ บุญชด พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
39 นายเกียรติสุริยา พิณแก้ว พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
40 นายวรวัฒน์ ขอซู่ พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
41 นายปัญญา แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นายอดิเทพ วิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายยุทธกิจ สัตยาวุธ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
47 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
48 นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
49 นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
50 นางอรอุมา ณ นคร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
51 นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายกรรมการตัดสินกลาง
52 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
53 นายภูชิต จินาเกตุ ครูโรงเรียนบ้านบางเบน คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
54 นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
55 นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ ครูโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
56 นายเนติพงษ์ หงส์คำ ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
57 นายธีรภัทร ถิระโชติ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
58 นายกุมเรศ วัชโรสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหิน คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
59 นายบัญชา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
60 นายปัญญา เสนาพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กระบี่ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
61 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
62 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
63 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
64 นางสาวนิลชฎา หีบเพชร ครูโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
65 นายวัลลภ บัวเกตุ เจ้าหน้าที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายวางระบบ Online
66 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
67 นางสานิตย์ เพชรเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
68 นางสาววาสนา มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
69 นางสาวนันท์นภัส ณะมณี ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
70 นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
71 นางสาวจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
72 นางสาวกานดา คงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
73 นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
74 นางรัมภา สรรพกุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
75 นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
76 นางสาวสุณี มะหะหมัด ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
77 นางสาวสุวรรณี คงทองจีน ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
78 นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
79 นางสาววจิรา คงเหลา ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
80 นางนลพรรณ อนุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
81 นางสาวสมศรี นวลหนู ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
82 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
83 นางสาววัชราภรณ์ ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
84 นางสาวอนงค์ คงกิ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
85 นายสมศักดิ์ เดชประมวลพล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
86 นางสาวสมฤดี เมฆบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
87 นางสาวขวัญพิชชา ยกทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
88 นางสาววณิชชา บำรุงเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
89 นางสาวสุณี บุบพี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
90 นางสาวสุณี บุบพี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
91 นางสาวปิยาพัชร พรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
92 นายฮาบูเล๊าะ เจ๊ะมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
93 นางสาวนัฏพร เพ็ชรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
94 นางสาวทิพย์วิมล สิงเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
95 นายปรีชา ประทุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
96 นางสาวกนกรส เชื้อสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
97 นางสาวมลฤดี แก้วดอนโหนด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
98 นางสาวปัทมาพร คัมภีร์บวร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
99 นางสาวอรสา คุ้มเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
100 นางสาวอรสา คุ้มเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
101 นางสาวกุลวดี เหลือหลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
102 นางสุรวรรณ ตันยุชน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
103 นางสาววัลภา คชสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
104 นางสาวนภัสนันท์ ภูริปาณิก เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
105 นางสาวสำเภา บุญประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
106 นางสาวกรวรรณ หิรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
107 นางสาวนพรัตน์ แซ่เท่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
108 นางสาวรัชดา นุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
109 นางสาววิมลรัตน์ ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
110 นางสาวศิริจันทร์ จันทร์ทาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
111 นางสาวชนัญชิดา โสวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
112 นายณัทธนกฤต อ่ำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
113 นางสาวอัญชลีพร ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
114 นางสาวสุจิตรา ไทรบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
115 นายภูวนาถ คงชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
116 นางเนตรนภา บำรุงเขตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
117 นางสาวฤดีรัตน์ ฤกษ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
118 นางสาวรัชดา มะโนกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
119 นางสาวมาลีรัตน์ โสะอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
120 นางสาวปวีณา วิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
121 นางสาวดรุณี อินตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
122 นางสาวกิรณา ชัชพีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
123 นายศราวุธ อาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
124 นางสาวฐิติญา ผมหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
125 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
126 นายสกนธ์ ธนัตวรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
127 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
128 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
129 นางสาวสิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
130 นางสาวรุ่งนภา รุ่งเป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
131 นางนงนุช อำพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
132 กมลวรรณ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
133 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
134 นางพัฒน์นรี ทิพย์วารี เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
135 นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
136 นางสาววจิรา คงเหลา ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
137 นางสาวจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายรายงานตัวและสรุปผลการเข้าร่วมประกวด
138 นายสนิท ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
139 นายเจด็จ เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
140 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
141 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
142 นางสาวสุวรรณี คงทองจีน ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
143 นางสาวนันท์นภัส ณะมณี ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
144 นางสาวพรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
145 นางฟัครียะห์ โสะอ้น ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
146 นางสาวปวีณนุช พรหมทัต ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
147 นางสาวกิ่งแก้ว อรพิพัฒนากุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
148 นางสาวจินตณา ตันติสาครเขต ครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวดและกำกับห้องประกวด
149 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
150 นางประทิน พิทักษ์จักรพิภพ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
151 นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
152 นางสุกัญญา ไชยกิจบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
153 นางสาวอัจฉรา จงใจ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
154 นางนงนุช อำพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิดการประกวด
155 นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
156 นางพูลศรี เลขานุกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
157 นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
158 นางเบญญานัช เตี่ยนกี่ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
159 นางอุไรวรรณ จันทขันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
160 นางอุไรวรรณ จันทขันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
161 นางจินตนา ชูทอง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
162 นางกานต์พิชชา สายจิตรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
163 นายพูลศักดิ์ จินาเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
164 นางนภัสวรรณ วงศ์กวีวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
165 นางสาวนิชรัตน์ พันชั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
166 นางสุทธิศา ภาสภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
167 นางจิราวรรณ ปิตะปิลันธน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
168 นางสาวพจนีย์ ช่วยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
169 นางสาวสุธิรา สร้างสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
170 นางภทรส อินทร์ช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
171 นางสาวธวัลรัตน์ ยวงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
172 นางรัมภา สรรพกุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการรับ ตรวจสอบ คัดแยก จัดประเภทเอกสารผลงาน
173 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล
174 นางสาวจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล
175 นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล
176 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
177 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
178 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
179 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
180 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
181 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
182 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
183 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
184 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
185 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
186 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
187 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ (การศึกษาพิเศษ)
188 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
189 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
190 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
191 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
192 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
193 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
194 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
195 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
196 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
197 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
198 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
199 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
200 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
201 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
202 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
203 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลงาน (การศึกษาพิเศษ)
204 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
205 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
206 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
207 นายปรีชา สัจจกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
208 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
209 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
210 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
211 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
212 นางสาวรัตนวดี สุดเอื้อม พนักงานธุรการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (การศึกษาพิเศษ)
213 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ (การศึกษาพิเศษ)
214 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ (การศึกษาพิเศษ)
215 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ (การศึกษาพิเศษ)
216 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ (การศึกษาพิเศษ)
217 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ (การศึกษาพิเศษ)
218 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ (การศึกษาพิเศษ)
219 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ (การศึกษาพิเศษ)
220 นางนภาพร คงสอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ (การศึกษาพิเศษ)
221 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ (การศึกษาพิเศษ)
222 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/บัญชี/พัสดุ (การศึกษาพิเศษ)
223 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การศึกษาพิเศษ)
224 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การศึกษาพิเศษ)
225 นายปรีชา สัจจกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การศึกษาพิเศษ)
226 นางโกสุม วรรณเมธี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การศึกษาพิเศษ)
227 นางถวิล คงสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การศึกษาพิเศษ)