รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 077
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางกชพร เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
2 นางศรีสมร ใจผูก โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
3 นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
4 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................