รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางดาวเรือง สายมณี โรงเรียนวัดพญาชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
2 นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
3 นางภาวีณี พันติยา โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
4 นายการุณ อุดมกิจศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ไม่เข้าร่วมประกวด
5 นางจันทร์เพ็ญ ทองโสม โรงเรียนวัดหนองเขนง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
6 นางบัวเพชร สัญญาเขื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
7 นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
8 นางธนุตรา พึ่งสลุด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
9 นางสาววิริยา แสงมณี โรงเรียนบ้านมอเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................