รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 020
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
2 นางฐิติพร ไขแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
3 นางพิมพา ตามี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
4 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................