รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
2 นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดวังกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
3 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................