รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
2 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
3 นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นางสาวสายสวลี วิทยาภัค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
5 นางเยาวลักษณ์ ผาสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
6 นางสุภาพ รัตนประภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................