รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 130
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวชนิตา วัฒนมาลา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
2 นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
3 นายมนู คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
4 นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้น โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................