รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสิทธิชัย ใจพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
2 นายสนิท ประหา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 นายวิษณุ สร้อยมี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
4 นายวันชัย รอดไพรี โรงเรียนวัดสันติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นายรัตน์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
6 นายณัฐ เลื่อนยศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
7 นายสมศักดิ์ คำแสน โรงเรียนบ้านแม่เทิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................