รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสมชาย โตนาค โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
2 นายสุวิทย์ บุษรากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
3 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
4 นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่ โรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................