รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายมานพ วรรณภิละ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
2 นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
3 นายโสภณ เขียวแต้ม โรงเรียนวัดแตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
4 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
5 นายจงกล เสนา โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
6 นายประพันธ์ เชื้อสิงห์ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
7 นางกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
8 นายสุกรี เทพชาติ โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
9 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
10 นางอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
11 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
12 นายดำเนิน ฝั้นถา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................