รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 104
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
2 นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
3 นายศตายุ วาดพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................