รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 102
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
2 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
3 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
5 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
6 นายไชยยศ คำสังวาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................