ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวันชัย คชเรนทร์ โรงเรียนเมืองคง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางมัลลิกา อุทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน
6 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
7 นางสาวเกศรา น้องคนึง โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ