ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศรัญญาภรณ์ เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางดวงแข พรมภักดี โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางประภาพร แสงเขียว โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางออมสิน ศรีพลัง โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางพิไลลักษณ์ แก้วก่า โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
8 นางวิกรกิจ ฉิมทับ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
9 นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ