ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอุดม ประเสริฐ โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรวรรณ อุ่นคำ โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางกฤติยา โพธิ์เสนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายอำพร ชัยอาวุธ โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายสนิท หาญเชิงชัย โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ