ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเกวลิน ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอด โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสุธินี ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
7 นางจิระพร เสนาภักดี โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์ุ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวเดือนฉาย ดลไพร โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
10 นางกฤตยา สมปอง โรงเรียนหนองหาน(วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ