ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 205
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกฤษณาพร สายคำวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท์ โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
7 นางรุ่งนภา ปัญญา โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง
8 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
9 นางชฎา นามโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพฯ ๒๙) สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
10 นางมณเฑียร พิมพไกร โรงเรียนบ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางกรรณิการ์ แซ่ตั้ง โรงเรียนหนองหาน(วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ