ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 204
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดารา วิมลอักษร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดรุณี เชื้อดี โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรัตติยา แถมศิริ โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางภิรมย์พร ชิวะโตเจริญ โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางณัฎฐิกุล พิมพ์นนท์ โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสระพัง สพป.นครพนม เขต 2
7 นางวลีรัตน์ อาทิเวช โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ