ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรัดดา วิทยากร สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกาญจนา วิเศษรินทอง สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิลรัตน์ โคตะ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
5 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางพคพร คำยิ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญเงิน
8 นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายทยุต เทวบุตร สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางพิสมัย ราชชมภู สพป.นครพนม เขต 2
11 นางปราชิญา ศิรินิกร สพป.อุดรธานี เขต 1
12 นายธนัญชัย เดชพลกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
13 นายวาทิศ สอนกอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ